Team Select Home Care complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Team Select Home Care does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disabilities, or sex.

Team Select Home Care:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as qualified sign language interpreters, SmartCare telehealth with language services
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as: Qualified interpreters, SmartCare telehealth with translation services, and information written in other languages

If you need these services, contact the Administrator/Director through your local agency or the Compliance Officer.

If you believe that Team Select Home Care has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Susan Valocchi, Compliance Officer
2999 N. 44th Street, Suite 100
Phoenix, AZ 85018
Phone: (602) 288‑4059
Fax: 602-253-5656
svalocchi@tshc.com
Hotline: 877-856-9107

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the above Civil Rights Coordinators are available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building, Washington D.C., 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

LANGUAGE ASSISTANCE SERVICES

Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-602-382-8500.

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-602-382-8500.

Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-602-382-8500。

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-602-382-8500 번으로 전화해 주십시오.

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-602-382-8500.

Amharic: ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-602-382-8500

German: ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-602-382-8500.

French: ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-602-382-8500.

Nepali: ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको दनदतत भाषा सहायता सेवाहरू दनिःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गनुुहोस् 1-602-382-8500|

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-602-382-8500.

Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 1-602-382-8500まで、お電話にてご連絡ください。

Bassa (Kru): Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-602-382-8500

Ibo: Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-602-382-8500.

Yoruba: AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-602-382-8500.

Assyrian: ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ
1-602-382-8500  ܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ

Serbo-Croatian: OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-602-382-8500.

Arabic:
1-602-382-8500 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

Persian (Farsi):
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با
1-602-382-8500 (TTY: 1-602-382-8500) تماس بگیريد.

Thai: เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-602-382-8500.

Navajo: D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih 1-602-382-8500.

Cushite (Oromo): XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii,kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-602-382-8500.

Urdu: خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال
1-602-382-8500. کريں

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-602-382-8500.

Cherokee: Hagsesda: iyuhno hyiwoniha [tsalagi gawonihisdi]. Call 1 – 602-382-8500

Lao: ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-602-382-8500.